ราคาหุ้น UNIQUE

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินการในปี 2017 (ไตรมาส 3) สะท้อนให้เห็นความมั่นคงและความสำเร็จของบริษัทยูนิค

รายได้รวม (พันล้านบาท)
9.2
โดยประมาณ
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
700
โดยประมาณ
อัตรากำไรสุทธิ (%)
7
โดยประมาณ
สินทรัพย์รวม (พันล้านบาท)
27.2
โดยประมาณ
หนี้สินรวม (พันล้านบาท)
20.1
โดยประมาณ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันล้านบาท)
7.1
โดยประมาณ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.60
โดยประมาณ
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
1.84
โดยประมาณ
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (พันล้านบาท)
1.1
โดยประมาณ