หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลจาก 15 มีนาคม 2017)

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
นางถนอมศรี สุดโต249,131,84923.05
นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย137,602,17212.73
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED73,624,0006.81
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด67,939,6246.28
นายธวัช เสริมคชสีห์57,819,4885.35
NORTRUST NOMINEES LIMITED-BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION28,412,2102.63
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1120,524,4001.90
นายสมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย17,071,6561.58
CHASE NOMINEES LIMITED13,077,4401.21
นายไพโรจน์ ศิวะพรชัย11,909,9001.10