ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
24 กันยายน 2563แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2ดูรายละเอียด
17 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)ดูรายละเอียด
17 สิงหาคม 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563ดูรายละเอียด
17 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
17 สิงหาคม 2563งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดูรายละเอียด
03 สิงหาคม 2563แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการ คลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูรายละเอียด
25 มิถุนายน 2563แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดูรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2563งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)ดูรายละเอียด
31 มีนาคม 2563การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดูรายละเอียด
31 มีนาคม 2563เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผลดูรายละเอียด
30 มีนาคม 2563การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดูรายละเอียด
23 มีนาคม 2563ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-16 เมษายน 2563ดูรายละเอียด
10 มีนาคม 2563เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผลดูรายละเอียด
10 มีนาคม 2563แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดูรายละเอียด
10 มีนาคม 2563เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผลดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ การพิจารณาปันผล ปี 2563ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ดูรายละเอียด
25 ธันวาคม 2562แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพดูรายละเอียด
20 ธันวาคม 2562ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2562งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
27 พฤษภาคม 2562แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท ประจำปี 2562ดูรายละเอียด
16 พฤษภาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดูรายละเอียด
16 พฤษภาคม 2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
09 พฤษภาคม 2562แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดูรายละเอียด
12 เมษายน 2562ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ การพิจารณาปันผล ปี 2562 (แก้ไข)ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2562ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2562งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดูรายละเอียด
18 ธันวาคม 2561SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561ดูรายละเอียด
23 พฤศจิกายน 2561ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี 2562 ของบริษัทฯดูรายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดูรายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 2561งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2561งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดูรายละเอียด
12 เมษายน 2561ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (เพิ่ม Template)ดูรายละเอียด
12 เมษายน 2561ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ การพิจารณาปันผล ปี 2561 (แก้ไข)ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุข้อ 31)ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ การพิจารณาปันผล ปี 2561ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)ดูรายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดูรายละเอียด
22 มกราคม 2561รายงานรายการเกี่ยวโยงในการขายทรัพย์สินของบริษัทดูรายละเอียด
10 มกราคม 2561SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561ดูรายละเอียด
04 มกราคม 2561แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพดูรายละเอียด
04 มกราคม 2561แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)ดูรายละเอียด
26 ธันวาคม 2560ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯดูรายละเอียด
20 ธันวาคม 2560ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดูรายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2560งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดูรายละเอียด
25 สิงหาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 2560งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดูรายละเอียด
23 มิถุนายน 2560SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560ดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพิ่มเติมดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560ดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)ดูรายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดูรายละเอียด
10 เมษายน 2560ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560ดูรายละเอียด
10 มีนาคม 2560SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560ดูรายละเอียด
09 มีนาคม 2560ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lotดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ การพิจารณาปันผล ปี 2560 (แก้ไขหัวข้อข่าว)ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 (เพิ่ม Template)ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดูรายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)ดูรายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2560แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4 และ 6ดูรายละเอียด
14 ธันวาคม 2559ชี้แจงผลการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 6ดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2559แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559ดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดูรายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2559งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 2559งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559ดูรายละเอียด
13 กรกฎาคม 2559SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559ดูรายละเอียด
17 พฤษภาคม 2559แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) จำนวน 4 สัญญาดูรายละเอียด
13 พฤษภาคม 2559งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559ดูรายละเอียด
13 พฤษภาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดูรายละเอียด
11 พฤษภาคม 2559แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 ถึง บ.บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทราดูรายละเอียด
27 เมษายน 2559SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2559ดูรายละเอียด
29 มีนาคม 2559ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559ดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559แจ้งมติที่ประชุมคุณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (แก้ไข)ดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)-แก้ไขดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559งบการเงินรายปี 2558ดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558ดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559ดูรายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดูรายละเอียด
18 ธันวาคม 2558SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558ดูรายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2558SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558ดูรายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)ดูรายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2558งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558ดูรายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดูรายละเอียด