ผู้จัดการแผนกบัญชี

สมัคร

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทันกำหนด (ประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี)

 2. ดูแลเรื่องการยื่นภาษีและการยื่นแบบต่างๆของบริษัท

 3. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นแบบภาษี

 4. ตรวจสอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน

 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 28 – 45 ปี

 2. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี

 3. มีประสบการณ์บัญชี 5-10 ปี ขึ้นไป

 4. สามารถรักษาความลับ พร้อมที่จะเรียนรู้ มีความอดทน และรับแรงกดดันได้ดี

 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

 6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

 7. มีใบอนุญาต CPD

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น