วิศวกรบริหารการก่อสร้าง

สมัคร

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:

 • วางแผนและการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามความจำเป็น สำหรับการควบคุมตารางงานการก่อสร้างให้หับ วิศวะกรหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น
 • ประเมินการวางแผนและการจัดตารางการก่อสร้าง เพื่อเตรียมงานและการกำหนดเวลาให้วิศวกรและหัวหน้างานก่อสร้าง นำไปประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ
 • วางแผนการก่อสร้าง เพื่อกำหนดแผนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวม อีกทั้งติดตาม และวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่การปฎิบัติจริง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 • จัดทำหน้าที่วางแผนและกำหนดเวลาอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานของบริษัท
 • ควบคุมดูแลการประเมินคะแนนคุณภาพของโครงการที่รับผิดชอบและจัดส่งรายงานให้แก่ผู้บริหารทราบ
 • จัดแผนการโครงการก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟ สะพาน และรายงานความคืบหน้าแผนการจัดการให้แก่ผู้บริหารทราบ
 • ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานราชการ) เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและตามที่จำเป็น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ) โยธา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านโยธาหรือวางแผนงานก่อสร้าง 15 ปีขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานสะพาน งานโครงสร้างทางยกระดับ รถไฟฟ้า รถไฟ ทางด่วน และอื่นๆ
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ 2 (สย.)
 • มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเช่น MS Project, Primavera P6 เป็นต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานและสามารถทำงานด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และบริหารจัดการงานได้ดี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น (recruit@unique.co.th)