เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial Officer)

สมัคร

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี
 • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ รายเดือน , รายไตรมาส , รายปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMs. Office (Excel, Word) ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  6 วัน/สัปดาห์ได้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น (recruit@unique.co.th)