Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้)

ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

วันเริ่ม
1 มิถุนายน 2559

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY