Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 6 งานระบบราง

ผู้ว่าจ้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันเริ่ม
2 พฤศภาคม 2560

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY