Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อ ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญาเพื่อออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบนํ้ามันอากาศยาน

ผู้ว่าจ้าง
กรมชลประทาน (ชป.)

วันเริ่ม
28 เมษายน 2558

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY