คณะกรรมการบริหาร

นายประสงค์
สุวิวัฒน์ธนชัย
ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ศุภลักษณ์
พินิจภูวดล
กรรมการ
ศ.สำเรียง
เมฆเกรียงไกร
กรรมการ
นายสมประสงค์
มัคคสมัน
กรรมการ
นางสาววรินทรา
วงศ์ส่องจ้า
กรรมการ
นางสาวกรภัทร์
สุวิวัฒน์ธนชัย
กรรมการ
นางสาวสมใจ
ประทุมทอง
กรรมการ
นายบุญชัย
ปริติวิชกานต์
กรรมการ
นางสาวพิริยา
สุวิวัฒน์ธนชัย
กรรมการ
นายวิรัช
รุ่งโรจน์สารทิศ
กรรมการ
นายเติมพงษ์
เหมาะสุวรรณ
กรรมการ
นายปริญญา
พรสวัสดิ์
กรรมการ