คณะกรรมการบริหาร

นายนที
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
นายประสงค์
สุวิวัฒน์ธนชัย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
ศ.ดร.ศุภลักษณ์
พินิจภูวดล
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
ศ.สำเรียง
เมฆเกรียงไกร
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์
มัคคสมัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นางสาววรินทรา
วงศ์ส่องจ้า
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายบุญชัย
ปริติวิชกานต์
กรรมการ
นายคเณศ สุวิวัฒน์ธนชัย
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารธุรกิจพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
นางสาวพิริยา
สุวิวัฒน์ธนชัย
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารธุรกิจพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
นายเติมพงษ์
เหมาะสุวรรณ
-กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มงาน บัญชีและการเงิน
นางสาวสมใจ
ประทุมทอง
กรรมการบริหาร