คณะกรรมการบริหาร

นายนที
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
นายประสงค์
สุวิวัฒน์ธนชัย
กรรมการ
ศ.ดร.ศุภลักษณ์
พินิจภูวดล
กรรมการ
ศ.สำเรียง
เมฆเกรียงไกร
กรรมการ
นายสมประสงค์
มัคคสมัน
กรรมการ
นางสาววรินทรา
วงศ์ส่องจ้า
กรรมการ
นายบุญชัย
ปริติวิชกานต์
กรรมการ
นางสาวพิริยา
สุวิวัฒน์ธนชัย
กรรมการ
นายเติมพงษ์
เหมาะสุวรรณ
กรรมการ
นายปริญญา
พรสวัสดิ์
กรรมการ