วิสัยทัศน์ & ภารกิจ

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

  • กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการและสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

 

ภารกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

  • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
  • พัฒนาอบรมความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  • เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

เป้าหมายในอนาคต

  • เข้าร่วมดำเนินธุรกิจสัมปทาน
  • ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม