บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

บริษัทย่อย

 • บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 • บริษัท ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด
 • บริษัท ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด
 • บริษัท ยูนิค บิลท์ จำกัด
 • บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท ยูนิค เมทัล จำกัด
 • บริษัท ยูนิค แพรคติก้า จำกัด
 • บริษัท ยูนิค เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท กิจการร่วมค้า ยูคิว-เอสอาร์ซี จำกัด
 • บริษัท ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กิจการร่วมค้า

 • กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น
 • กิจการร่วมค้า เอส ยู
 • กิจการร่วมค้า UN- SH-CH
 • กิจการร่วมค้า ยูเอ
 • กิจการร่วมค้า ยูนิค-อสิตากิจ
 • กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช
 • กิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น
 • กิจการร่วมค้า เอยู
 • กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอส
 • กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสที