Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
สัญญาที่ 2: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต

ผู้ว่าจ้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันเริ่ม
1 มิถุนายน 2558

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY