Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าจ้าง
กรมชลประทาน (ชป.)

วันเริ่ม
28 เมษายน 2558

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY