0%
100%

0%
100%

ข้อมูลบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ 1

ชื่อผู้ติดต่อ 2

ชื่อผู้ติดต่อ 3

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ (สำเนาสัญญา และ/หรือ หนังสือรับรองผลงาน)

งบการเงิน (ส่งหลักฐานงบการเงิน)

- สำเนางบการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)

- สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ภ.ง.ด.50 หรือ ภ.ง.ด.51 (ย้อนหลัง 3 ปี)

ประเภทงานก่อสร้าง

โปรดเลือกงาน 5 ประเภท